21 Січня 2022, П'ятниця

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
 

МУНІЦИПАЛЬНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ПЕРЕДМОВА

Шановний читачу!

Зазначена збірка вміщує тези виступів та інші матеріали першої в Україні Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми фінансування розвитку великих міст за рахунок муніципальних запозичень та шляхи їх розв’язання”. Конференція проводилась у Київській міській раді.

Організаторами конференції виступили Київська міська держана адміністрація, Комерційний банк „Хрещатик”, Міжнародний інститут фінансів, Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста.

У конференції взяли участь представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Асоціації міст України, міські голови, представники місцевих державних адміністрацій, провідні вчені, а також представники фінансових інститутів, зарубіжні гості.

На конференції був обговорений комплекс проблем, пов’язаний з необхідністю активізації інвестиційної діяльності в містах і регіонах України, зокрема за рахунок такого важливого інструмента як муніципальні запозичення.

На конференції відзначалося, що практика муніципальних запозичень розвивається в Україні дуже мляво. І цьому є багато причин як економічних, інституційних, так і законодавчих та численних бюрократичних перешкод. Бракує кваліфікованих фахівців та відповідного менеджменту.

В той же час зазначалося, що муніципальні запозичення нині в багатьох містах є фактично єдиним інструментом зростання та забезпечення ресурсами відповідних місцевих бюджетів розвитку. Зарубіжний досвід та національна практика, яка була втрачена майже сто років назад засвідчують високу ефективність муніципальних запозичень при вдалому менеджменті як інструмента фінансування різноманітних економічних і соціальних проектів розвитку міст, розв’язання найбільш вагомих урбанізаційних проблем.

На конференції аналізувався сучасний досвід муніципальних запозичень українськими містами, зокрема м. Києва. Були проаналізовані і негативні приклади запозичень окремих міст, зокрема міста Одеси.

У цьому контексті учасники конференції відзначали про наявність в Україні великих ризиків муніципальних запозичень. Ці ризики пов’язані як із нестабільною соціально-економічною та політичною ситуацією в багатьох регіонах України так і з відсутністю ефективного державного регулювання муніципальних запозичень, великими прогалинами у їх правовому забезпеченні та часто-густо нецільовим використанням запозичених коштів, безвідповідальністю окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування, низькому рівні їх професійної кваліфікації у цій сфері.

Учасники конференції звертали особливу увагу на необхідність розробки системи заходів щодо мінімізації ризиків муніципальних запозичень, що вбереже позичальників від можливих дефолтів та кризових ситуацій.

Це має принципово важливе значення у зв’язку з тим, що нині в країні відкрилися принципово нові можливості запозичення коштів великими містами, зокрема на ринку єврооблігацій. Місто Київ першим із українських міст вийшло на ринки зовнішніх запозичень, що дозволило залучити значні ресурси і за набагато меншими процентними ставками, ніж це можна було б зробити на внутрішньому фондовому чи кредитному ринках.

Разом з тим, зарубіжні учасники конференції акцентували увагу конференції на проблемі підвищення рейтингу України та рейтингів її міст як необхідній передумові розширення практики муніципальних запозичень.

Конференцію відкрив і виступив з вступним словом Київський міській голова О.О. Омельченко. З основними доповідями на ній виступили заступник Глави Адміністрації Президента України П.І. Гайдуцький, заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник Головного фінансового управління В.М. Падалка, Голова правління КБ „Хрещатик” Д.М. Гриджук, Народний депутат України К.О. Фоменко, член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.О. Бурмака, Президент Міжнародного інституту фінансів В.І. Кравченко, заступник міністра економіки та з питань євроінтеграції С.А. Романюк, Голова департаменту глобальних ринків Дойче банку по Україні О. Базаров, заступник Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Н.М. Дєєва, Донецький міський голова О.О. Лук’янченко та інші.

Учасники конференції висловилися за щорічне проведення подібних форумів з питань розвитку в Україні муніципальних запозичень.

Конференція схвалила рекомендації Верховній Раді України, Президенту України, центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

У зазначеній збірці вміщено також огляд досвіду муніципальних запозичень містами України починаючи з середини 90-их років ХХ століття, зокрема аналізується практика місцевих запозичень містами України в середині 90-их років, а також новий етап місцевих запозичень, починаючи з 2003 року. Цей огляд підготовлений фахівцями Міжнародного інституту фінансів.

 

Президент Міжнародного інституту фінансів,

 професор                                                                             В. Кравченко


РЕКОМЕНДАЦІЇ

 МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

"ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ ЗА РАХУНОК МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ "

Обговоривши комплекс проблем, пов’язаних з практикою муніципальних запозичень в Україні і зарубіжних країнах учасники Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми фінансування розвитку міст за рахунок муніципальних  запозичень та шляхи їх розв’язання” відзначають винятково важливе значення цих запозичень як інструмента активізації інвестиційної діяльності та фінансування проектів розвитку міст.

Учасники конференції звертаються до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пропозицією посилити увагу проблематиці муніципальних запозичень в Україні з метою усунення численних перешкод щодо використання цього інвестиційного інструменту органами місцевого самоврядування.

Учасники конференції обстоюють необхідність ухвалення рамкового Закону України „Про місцеві запозичення та гарантії”, в якому має бути врегульований весь комплекс проблем, пов’язаних із здійсненням муніципальних запозичень органами місцевого самоврядування країни. Необхідним також є узгодження бюджетного, податкового законодавства, законодавства про функціонування фінансових ринків, а також законодавства про організацію місцевих органів влади із законодавством та нормативними актами про місцеві запозичення на основі принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування.

Учасники конференції наполягають на необхідності стабілізації законодавства, яке визначає доходи та видатки органів місцевого самоврядування як необхідної передумови отримання містами і регіонами високих міжнародних кредитних рейтингів, що відкриє їм дорогу на ринки зовнішніх муніципальних запозичень.

Потребує значного вдосконалення Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Зокрема, має бути скасована дискримінаційна норма стосовно органів місцевого самоврядування щодо податку на репатріацію. Держава не є платником цього податку здійснюючи розрахунки за зовнішніми запозиченнями, а органи місцевого самоврядування – платники цього податку. Це ставить у нерівні умови різні органи публічної влади України.

Необхідно надати право органам місцевого самоврядування емісії муніципальних цінних паперів в іноземній валюті, скасувати норми Закону України „Про цінні папери та фондову біржу” та інших законів і нормативно-правових актів, які забороняють це робити.

Учасники конференції вважають за необхідне законодавчо надати право муніципальних запозичень областям та районам України, а також право виходу на ринки зовнішніх запозичень містам та регіонам з населенням понад 300 тисяч чоловік, а не з населенням понад 800 тисяч чоловік, як це передбачається бюджетним законодавством.

Законодавчо слід розширити межі місцевої заборгованості в Україні. Зокрема, доцільно прив’язати обсяги заборгованості місцевих бюджетів не лише до видатків, але і доходів місцевих бюджетів, обсягу валової доданої вартості, що виробляється на відповідній території та вартості можливого забезпечення муніципальних позик.

Законодавчо слід встановити процедуру санації органів місцевого самоврядування у випадках можливих дефолтів за муніципальними запозиченнями, передбачивши створення спеціальних адміністрацій, які будуть проводити подібну санацію, а також заходи щодо відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування через яких позичальник потрапив у ситуацію дефолту.

Слід вдосконалити ряд державних процедур погоджувально-реєстраційного характеру, пов’язаних із випуском муніципальних цінних паперів.

Має бути чітко по строках регламентована процедура отримання висновку муніципальних запозичень в Міністерстві фінансів України щодо здійснення запозичень із визначенням конкретного терміну такого погодження та конкретних причин, за яких у такому погодженні може бути відмовлено.

Слід змінити процедуру реєстрації інформації про випуск муніципальних цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбачивши, що вона має проводитися не до випуску цінних паперів, а після їх розміщення на відповідних роуд-шоу.

Необхідно скасувати норму, що встановлена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку стосовно обов’язковості отримання вітчизняним емітентом муніципальних цінних паперів національного рейтингу.

Отримання кредитного рейтингу має здійснюватися лише на основі ініціативи емітента.

Необхідно внести зміни до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Зокрема, слід запровадити порядок обслуговування валютних рахунків органів місцевого самоврядування.

Відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування доцільно розробити нормативно-методологічну базу, пов’язану із борговою політикою органів місцевого самоврядування, стратегією управління та обслуговування місцевого боргу на засадах ефективного використання запозичених коштів та мінімізації бюджетних витрат на погашення та обслуговування боргу.

Учасники конференції відзначають необхідність чітко регламентувати джерела доходів місцевих бюджетів розвитку, передбачивши, що основним з них мають стати кошти від місцевих запозичень. Необхідно детально регламентувати порядок використання коштів залучених за рахунок муніципальних запозичень передбачивши виключно їх інвестиційно-проектне спрямування.

Учасники конференції відзначають, що успішний розвиток практики муніципальних запозичень на внутрішньому ринку неможливий без державного сприяння становленню інституційних інвесторів, зокрема накопичувальних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування тощо.

Необхідним є державне сприяння широкому залученню до інвестування у муніципальні цінні папери вітчизняних та зарубіжних індивідуальних інвесторів.

Конференція відзначає необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з питань запозичень до міжнародних норм та стандартів, що створить передумови для більш широких можливостей співпраці міст і регіонів України з провідними фінансовими установами та інвесторами.

Конференція підтримує ініціативи м. Києва, яке першим із українських міст почало залучати ресурси на ринку єврооблігацій.

Учасники конференції висловлюються за розвиток в Україні муніципальних фінансово-кредитних установ, створення спеціалізованої центральної установи комунального кредиту, розвиток діяльності українських банків в якості лід-менеджерів випусків муніципальних облігацій.

Конференція вважає за доцільне щорічне проведення в Україні міжнародних науково-практичних конференцій з питань муніципальних запозичень.

 

 

© 2003-2022 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2022, дизайн та програмування,
support